Nationalistinen Manifesti

Sisällysluettelo

1 Nationalistinen Manifesti

"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality."
– Ayn Rand (1905-1982)

1.1 Esipuhe

Hullun lehmän tauti raivoaa Euroopassa. Aika on kypsä julkaista Nationalistinen Manifesti, joka on lääke, jolla tauti Euroopassa parannetaan. Nationalistinen Manifesti julkaistaan suomeksi mutta myöhemmin monilla muilla maailman kielillä.

Eurooppalaiset ovat muusta maailmasta poiketen harhautuneet ajattelemaan, että heidän on syystä tai toisesta luovutettava kotimaansa muille maailman kansoille. Tämä luovuttaminen tapahtuu maahanmuuton seurauksena mm. pakolaisten, kerjäläisten tai työperäisen maahanmuuton takia. Käytännössä eurooppalaiset luovuttavat pois elintilan, jonka aikaisemmat sukupolvet ovat heille lahjaksi ja lainaksi luovuttaneet.

Nationalistinen Manifesti on lääke eurooppalaisille, mutta se koskettaa kaikkia maapallon ihmisiä sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun tällaiseen seikkaan katsomatta. Vaikka Nationalistisessa Manifestissa keskitytään eurooppalaisten etnisten ryhmien kohtaloon, voi ongelman ja ratkaisun yleistää mihin tahansa etniseen ryhmään, kansaan tai valtioon nyt sekä tulevaisuudessa.

Jokaisen maapallon kansalaisen velvollisuus on puolustaa kansaansa, kaikkia muita kansoja sekä kotiplaneettaansa! Tulevaisuuden nationalismi käsittää kaikki maapallon ihmiset planeettavaltiossa. Tämä on nationalismia luonnollisen, suvaitsevaisen, nälänhädättömän ja tasa-arvoisen tulevaisuuden aikaansaamiseksi monilajisella ja monikulttuurisella planeetalla. Eläköön erilaisuus!

1.2 Historia

Avaruus ympärillämme, miljardit tähdet galakseissa ja miljardit galaksit äärettömässä tilassa ovat lähes käsittämättömiä. Ihminen ei ole luonut maailmankaikkeutta. Elämän syntyminen maapallolle on myös ihmeellistä. Ihminen ei ole luonut elämää, mutta ihminen on osa sitä. Elämä maapallolla monistuu, muuttuu ja kehittyy tarkemmin vastaamaan ympäristön vaatimuksia. Ihminen on osa elämää eli luontoa, hänen syömisen, lisääntymisen ja elämisen perusperiaatteensa ovat samat kuin monilla muilla eläinlajeilla, ja yleisemmin: hänen olemassa olonsa on riippuvainen samoista elämän perusvaatimuksista kuin muilla elämän muodoilla. Kuten elämän kehittyminen useiksi erilaisiksi elämänmuodoiksi Charles Darwinin luonnonvalinnan mukaan on myös ihmislaji kehittynyt erilaisiksi kansoiksi 1 , 2 , 3.

Noin kahdensadantuhannen vuoden 4 aikana on ihmislaji kehittänyt erilaisia elintapoja, erilaista geeniperimää ja asettunut eri puolille maapalloa, muodostaen näin useita erilaisia kansoja ja kulttuureja. Elämä maapallolla on monimuotoista. Osa monilajisen eläinkannan eläimistä on lukumääräisesti ihmislajia huomattavasti vähäisempiä ja jopa uhanalaisia 5. Vastaavalla tavalla myös monikulttuurisen ihmislajin kansoista osa on lukumääräisesti vähäisempiä ja uhanalaisia. Koko elämän historian ajan osa lajeista ja osa kansoista on kadonnut toisten lajien tai kansojen viedessä heidän elintilansa 6 , 7 , 8 , 9.

Planeettaamme kansoittaa tällä hetkellä tuhansia kansoja eli etnisiä ryhmiä 10. Jokaisella on oma historia, esi-isät sekä yleensä oma kieli, elintavat, kotimaa sekä raha. Mikään etninen ryhmä ei ole syntynyt itsestään. Jokainen kansa on sekoitus aikaisemmin eläneitä kansoja. Kaikkien kansojen alkujuuret ovat Afrikassa ja vielä kauemmas katsottuna elämän alkumuodoissa 11:893-899. Kansojen yhteinen historia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että erilaisia kansoja ei olisi olemassa tällä hetkellä. Osa kansoista on pieniä tai uhanalaisia, mutta näitä kansoja ei suojella, päinvastoin. Pienten ja uhanalaisten kansojen elintilan kunnioittaminen ja rauhoittaminen on yhtä tärkeää kuin uhanalaisten lajien suojeleminen.

Kuten monilajinen eläinkunta myös monikulttuurinen ihmislaji on luonnollinen, tuhansien vuosien aikana muodostunut olemassa olon tapa. Vaikka monien kansojen parissa ihannoidaan kulutuskulttuuria ja ns. länsimaista kulttuuria, on kansojen elintapojen muututtava kansojen omasta tahdosta, ilman väkivaltaista ylikansoituksen tai kaupankäynnin aiheuttamaa painostusta. Monikulttuurinen ja monilajinen planeetta on rikas ja mielenkiintoinen, koska se sisältää erilaista elämää. Jokainen sukupolvi voi ammentaa siitä elämyksiä erilaisten elämän muotojen ja kansojen parissa. Tämä vivahteikkuus tuo ihmisen elämään sisältöä ja luo uusia ajatuksia, joiden pohjalta uudet sukupolvet muodostavat näkemyksensä elämästä, kuolemasta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

1.3 Ongelma

Ihmiskunnan suurin ongelma on globaalin hallintajärjestelmän puute. Kansallisvaltioiden tai unionien tasolla ei voida ratkaista akuutteja, koko maailmaa koskevia ongelmia kuten ylikansoitus, maailmansota tai globaalikauppa.

1.3.1 Ylikansoitus

"Ihmisiä on liikaa ja ongelma on nopeasti pahenemassa. Se voi olla katastrofaalista ei vain ihmiskunnalle vaan myös suurimmalle osalle muista elämän muodoista. Tavoitteena olisi puolet nykyisestä maapallon väestöstä tai vähemmän."
– Gary Snider, 1969 12

Maapallomme on ollut jo pitkään ylikansoitettu 13, ihmisiä on vuonna 2014 7,2 miljardia 14. Mikäli kaikki maapallon ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin Yhdysvaltojen kansalainen keskimäärin, tarvitsisimme viiden (5) maapallon verran resursseja 15. Tämä ei ole kestävä ihmiskunnan olemassa olon tapa. Toisaalta, mikäli ihmisiä olisi viidennes 7,2 miljardista, eli 1,4 miljardia, riittäisi meille juuri yhden maapallon tuotto, mikäli kaikki kuluttaisivat saman verran. Tällöin maapallon tila olisi edelleen valjastettu lähes yksinomaan ihmislajin käyttöön. Voidaan arvioida, että jos ihmisiä olisi alle 500 miljoonaa pystyisivät useimmat eläin- sekä kasvilajit elämään luonnollisessa ympäristössä ja ihmiset pystyisivät elämään halutessaan nykyisen hyvinvointivaltion standardien kaltaista elämää ja mm. matkustaa ympäri maapalloa. Ylikansoituksen kieltävät tai tätä vähättelevät tahot ovat osoittautuneet äärikristityiksi 16 , 17 , 18.

Maapallolla on valitettavasti tulevaisuudessa paljon enemmän ihmisiä. Vuonna 2050 maapallolla elää 9,6 miljardia ihmistä, maanosien mukaan määriteltynä 5,2 miljardia Aasiassa ja vähintään 2,4 miljardia Afrikassa, eurooppalaisia on noin 800 miljoonaa ja Amerikassa (Pohjois- ja Etelä) noin miljardi 19. Afrikkalaisten määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja on vuonna 2100 yli neljä miljardia 20. Tarvitaan yhä enemmän ruokaa ja tilaa, aliravittujen määrä kasvaa. Maailman ruokaohjelman WFP:n arvion mukaan ilmastonmuutos voi entisestään lisätä aliravittujen määrää jopa 20% vuoteen 2050 mennessä, ellei toimenpiteisiin ryhdytä 20. Ihmisiä on enemmän, mutta viljelypinta-ala vähenee. Arvioidaan että vuonna 2050 nälkää näkeviä ihmisiä on jopa 2 miljardia 21. Tällä hetkellä (2014) maapallon villin luonnon elintila on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta raivattu ihmisten käyttöön - kasvien viljelemiseen käytetään jo nyt Etelä-Amerikan mantereen kokoinen alue ja karjanhoitoon Afrikan mantereen kokoinen alue 22:33.

Ylikansoitus aiheuttaa mm. elintilan vähentymistä, luonnonvarojen loppumista, sotia, ilmastonlämpenemistä, nälänhätää sekä työttömyyttä 23. Ylikansoitus on maapallon suurin ympäristöongelma. Massamaahanmuutto on luontoa tuhoavaa (mm. Eero Paloheimo, 20.11.2010, Viherpäivät). Maahanmuutto Aasiasta ja Afrikasta Eurooppaan nostaa lisääntymisnopeutta Euroopassa, mutta ei hidasta kasvuvauhtia lähtöväestön keskuudessa. Ylikansoitus ei siis vähene, kun ihmisiä siirretään sinne missä ihmisiä on vähän, vaan päinvastoin kasvaa. Globaalien ongelmien alkusyy on evoluutiossa ja ihmisluonnossa itsessään 24:234-251, 25:87-88. Lisääntymisvietti on juuri yksi niistä elämän sekä ihmisluonnon primääreistä ominaisuuksista, jotka ovat nykyisessä kontrolloimattomassa, lähes sairaaloisessa käytössä globaalien ongelmien alkusyy.

Ihmiset jatkavat lisääntymistään maailman tilanteesta välittämättä. Syntyvyyden säännöstely kansallisvaltioissa ei riitä, koska ihmiset voivat muuttaa sellaiseen maahan jossa syntyvyyttä ei ole rajoitettu 26. Kansat kasvavat, kaikkia mahdollisia resursseja käyttäen, jopa silloin kun tietävät, että heidän lapsensa joutuvat elämään nälässä, sodassa, kurjuudessa ja että heidän on haettava elintilaa toisten kansojen asuttamilta alueilta. Monilajisen ja monikulttuurisen, kestävää kehitystä noudattavan, suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen planeetan kehittämisen tulisi olla ihmislajin yksi tärkeimmistä päämääristä. Ihmiskunnan tärkein tehtävä tulisi olla säilyttää maapallo asuinkelpoisena 24:234-251.

Globalisaatio kansojen sekoittumisen näkökulmasta määrittelee vähemmistöksi etnisen ryhmän jonkin suuremman kansan tai valtion aluuelta huomioimatta sitä tosiseikkaa, että kyseessä oleva "suurempi kansa" voi olla vähemmistö planeetan mittakaavassa 27. Kulttuurista globalisaatiota eli jonkin kansan monikulttuurisuutta puolustetaan historian tapahtumilla jotka liittyvät ristiretkiin, siirtomaapolitiikkaan, orjuuteen, elintasoeroihin, kansan epäoikeudenmukaiseen sijantiin maapallolla sekä rasismin syntyyn 28, 29 ottamatta kantaa globaalien ongelmien alkusyihin ja elämän luonteeseen evoluutioteorian kannalta. Globalisaation sekä monikultturisuuden puolustuspuheenvuoroissa puolustetaan kansallisia vähemmistöjä väittämällä että vähemmistön kulttuuria uhkaa enemmistökulttuurin vaikutus, vaikka samalla enemmistökulttuuria painostetaan ottamaan vaikutuksia toisista kulttuureista, vaikka kansallinen enemmistö olisi vähemmistö planeetan mittakaavassa 30.

Yllä olevista seikoista huolimatta Euroopan pienet kansat ottavat vastaan maahanmuuttajia massoittain Afrikasta ja Aasiasta. Ylikansoitusta ei voi ratkaista tällä tavalla. Humaaniseen hätään on löydettävä muita ratkaisuja kuin siirtolaisuus. Pienet kansat ja etniset ryhmät, joita kaikki natiivit eurooppalaiset kansat maailman näkökulmasta edustavat, eivät voi luovuttaa omaa elintilaansa suurille kansoille ilman, että aiheutetaan lopullinen, peruuttamaton tragedia, jossa tuhansia vuosia vanhat kulttuurit korvataan nopeimmin lisääntyvien kansakuntien ihmisillä. Kaikki eurooppalaiset kansat ovat sekoituksia ja kansoilla on yhteistä historiaa kaukana menneisyydessä mutta tästä huolimatta on olemassa erilaisia tapoja, ihmisiä, kieliä, uskomuksia ja kulttuureja. Kaikkia näitä kunnioitetaan suvaitsevaisella ja tasa-arvoisella planeetalla.

Euroopassa toteutettava kansojen sekoittuminen pohjautuu 10.12.1948 YK:n julkaisemaan yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen 31. Euroopan viisaimmatkaan päättäjät eivät voineet tuolloin käsittää että kahden miljardin asukkaan maapallo kasvaa eksponentiaalisesti tulevaisuudessa niin, että vuonna 2050 ihmisiä on lähes kymmenen miljardia. On selvää, että he eivät olisi suostuneet elintilan jakamiseen ylikansoitetulla planeetalla, tuomiten näin kaikki pienet kansat katoamaan.

Kuusi miljardia ihmistä maailmassa ei noudata eurooppalaisten ajatusta kansojen sekoittumisesta. Venäjä, Kiina, Japani, Intia, arabialaiset, Afrikan, Amerikan kansat taistelevat elintilastaan ja käytössään olevista resursseista tulevaisuudessa. Kansojen sekoittuminen, kuten eurooppalaiset sitä toteuttavat, on mahdollista tulevaisuudessa kun kaikki planeetan kansat osallistuvat siihen ja maailman globaalit ongelmat ovat ainakin osittain ratkaistu. Pienet kansat voidaan sekoittaa suurempien joukkoon, kun suuremmat ovat ensin sekoittuneet keskenään, muussa tapauksessa kyseessä on elintilan anastaminen.

Vaikka Yhdysvalloissa jokainen on tavallaan siirtolainen, Syyrian 2,3 miljoonasta pakolaisesta vastaanotettiin Yhdysvaltoihin

 1. Venäjälle heitä vastaanotettiin noin tuhat 32. Japanissa

maahanmuuttaja taustaisia ihmisiä on 1,7% (127 milj. Japanilaista, 2,2 milj. maahanmuuttajaa) 33 ja toisen tilastopalvelun mukaan 98,5% kansalaisista on etnisiä japanilaisia 34. Sveitsiläiset onnistuivat kansanäänestyksellä täpärästi estämään massamaahanmuuton tragedian jota EU:n poliitikot yrittivät saada aikaiseksi. Nyt EU pyrkii rankaisemaan sveitsiläisiä jotka puolustavat omaa elintapaansa ja maataan 35. Sveitsi, Yhdysvallat ja Venäjä ovat monikulttuurisen planeetan sankareita ja heidän tekonsa tullaan muistamaan pitkään. Eurooppalaisten tulisi ottaa mallia Sveitsin, Venäjän, Yhdysvaltojen, Afrikan tai Aasian kansojen maahanmuuttopolitiikasta ja selviytymisstrategioista. Toisen maailmansodan jälkeisten traumatisoituneiden sukupolvien näkemykset on kyseenalaistettava!

 1. Etnisten ryhmien koko vuonna 2050

  Tässä muutamia maapallon etnisiä ryhmiä ja kansoja suhteutettuna maapallon väkimäärään, 9,6 miljardiin ihmiseen vuonna 2050 36. Euroopan populaatio maailmanpopulaatiosta vuonna 2050 on 7%. Euroopan ihmismäärä vuonna 2050 on 719 miljoonaa, arvioidaan, että EU:n alueella elävien ihmisten määrä vuonna 2050 on noin 500 miljoonaa 37 , 38.

  Geohiven statistiikan mukaan Euroopan väkimäärä kääntyisi laskuun; tästä syystä lasketaan prosentuaalinen arvio nykyisellä populaatiolla vähennettynä länsimaiden ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien määrällä. EuroStat:in statistiikka on vuodelta 2010 ja eroaa muista lähteistä, esim. Ruotsiin EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien määrä arvioidaan WikiPediassa 0,86M eikä 0,32M. Käytetään pienempää lukua eli prosentuaalinen arvo on yläarvo, todellinen etnisen ryhmän osuus on todennäköisesti pienempi.

  Prosenttiarvo on kansan prosentuaalinen osuus maapallon ihmisistä vuonna 2050.

  Etninen ryhmä % 2050 Määrä (milj.) Maahanmuuttajat (milj.) Kaava
  belgialaiset 0,10% 9,65 1,35 (11,0-1,35)/9600*100
  kanadalaiset 0,47% 45 - 45/9600*100
  tanskalaiset 0,05% 5,19 0,349 - 0,39 (5,534-0,349)/9600*100
  eestiläiset 0,01% 1,14 0,2 (1,34-0,2)/9600*100
  suomalaiset 0,06% 5,3 0,147 - 0,244 (5,454-0,147)/9600*100
  ranskalaiset 0,62% 59,62 5,1 - 8,4 (64,72-5,1)/9600*100
  saksalaiset 0,80% 77,22 4,58 - 6,415 (81,8-4,58)/9600*100
  kreikkalaiset 0,11% 10,37 0,94 (11,305-0,94)/9600*100
  himbat 0,0001% 0,01 0 0,01/9600*100
  italialaiset 0,59% 57,1 3,2 (60,3-3,2)/9600*100
  alankomaalaiset 0,16% 15,4 1,4 (16,8-1,4)/9600*100
  portugalilaiset 0,10% 10,03 0,6 (10,63-0,6)/9600*100
  espanjalaiset 0,44% 41,89 4,1 (45,99-4,1)/9600*100
  ruotsalaiset 0,09% 9,02 0,32 - 0,86 (9,34-0,32)/9600*100
  Maanosa % 2050 Määrä (milj.) Kaava
  Aasia 53,8% 5164 5164/9600*100
  Afrikka 24,9% 2393 2393/9600*100
  Etelä-Amerikka 3,9% 375 375/9600*100
  EU:n alue 5,2% 500 500/9600*100
  USA 4,2% 400 400/9600*100

1.3.2 Globaalikauppa

"The white man built roads and opened the way to poverty and death."
– Makuxi, Brasilia 39

"When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their customers' accounts."
– Sir Mervyn King, Speech to the South Wales Chamber of Commerce at The Millennium Centre, Cardiff, 23.10.2012

Vaikka Nationalistisessa Manifestissa keskitytään erityisesti pienten ja uhanalaisten kansojen kohtaloon ylikansoitetulla planeetalla, yksi suurimmista maapallon, luonnon sekä kansojen ongelmista on globaalitalous - raha ja velka. Rikkaat ovat hyväksikäyttäneet ja hyväksikäyttävät edelleen köyhempiä ja tästä epätasapainosta aiheutuu vihaa, nälkää, sotaa, puutetta, sairauksia ja pakolaisvirtoja. Lisäksi taloudellinen eriarvoisuus luo paineita massamaahanmuuton hyväksymiselle pienten kansojen elinalueille eli niiden kansojen jotka ovat säilyttäneet elintilansa saasteettomana eivätkä ole ylikansoittaneet.

Yksityinen pankki luo rahaa tarjottessaan asiakkaalle velkaa 40. Elämme maailmassa jossa velkaa on enemmän kuin rahaa. Velan suuruus eli finanssivarallisuuden määrä maailmassa on 160 tuhatta miljardia dollaria eli 3.5 kertaa koko maailman bruttokansantuotteen verran. Velka on maailmanlaajuisesti tehokas vallan, kontrollin ja muovaamisen väline joka koskee samoin yksityisiä ihmisiä kuin kokonaisia valtioitakin. Filosofi ja sosiologi Maurizio Lazzaraton mukaan tulisi kehittää uusia solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden muotoja jotka ylittävät kansallisvaltioiden rajat 41.

Velka on maailmanlaajuinen ongelma. Tulevaisuudessa, Planeettavaltiossa, ihmiskunta voi globaalisti määrittää miten raha ja velka toimivat tasavertaisesti planeetan, kansojen sekä kaiken muun ekosysteemin parhaaksi. Jatkuvan kasvun maailmassa paradoksiksi muodostuu se, että työntekijän ja tuensaajan on ansaittava ja pärjättävä mahdollisimman pienellä summalla jotteivat kustannukset nostaisi tuotteiden hintoja. Tuotteiden myynnin näkökulmasta kuluttajien pitäisi kuitenkin ostaa mahdollisimman paljon, jotta tuotteille olisi kysyntää. Onkin selvää, ettei kulutuskysyntä voi nojata enää vain palkkatuloihin, vaan kasvua rakennetaan velalla 41.

On lähes järkyttävää että rahaa on mahdollista säilyttää maapallolla niin että valtio ei voi kerätä rahasta verotuloa. Pelkästään EU-mailta jää EU-komission mukaan veroparatiisien takia saamatta joka vuosi noin tuhannen miljardin euron verotulot 42.

Tällä hetkellä maapallon villin luonnon elintila on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta raivattu ihmisten käyttöön - kasvien viljelemiseen käytetään jo nyt Etelä-Amerikan mantereen kokoinen alue ja karjanhoitoon Afrikan mantereen kokoinen alue (National Geographic 2014 #5). Maapallon lähes kaikkien merien kalakannat ovat ylikalastetut (overfishing.org). Villieläimet hävitetään sukupuuttoon salametsästyksellä 43. Napajäätiköiden sulaminen avaa maailman viimeiset ihmiseltä lähes vapaat alueet liikenteelle (Perrin, Cluzud, 2010). Pienet ja uhanalaiset kansat ovat vaarassa kadota koska heidän elialueitaan asuttavat nopeammin lisääntyvät kansat. Muutamia utopistisia visioita lukuunottamatta jälkiteollisen aikakauden ihminen elää niin, että hänen määränsä on suoraan verrannollinen hänen vaatimaan elintilaan sekä näin muulle elämälle aiheuttamiin ongelmiin. On mahdollista että ylikansoitus sekä globaalikauppa hävittävät ihmislajin sekä useita muita lajeja seuraavan 100 vuoden kuluessa (Frank Fenner, 2014). Globaalit yritykset voivat hyödyntää puutteellista lainsäädäntöä kehittyvissä valtioissa ja aiheuttaa vakavia ongelmia ihmisille, eläimille ja luonnolle edullisempien tuotteiden valmistuksen vuoksi. Villiluonto tai vapaa ihminen on talouden näkökulmasta arvoton.

Saasteita ja jätteitä, jotka palautuvat takaisin luonnon kiertokulkuun hyvin hitaasti, on meressä, ilmassa ja maassa enemmän kuin koskaan ennen. Muovia käytetään kaikkialla maailmassa vaikka muovijätteen käsittelyä ei olisi olemassa. Vähintään miljardi ihmistä ympäri maapallon heittää kaikki jätteensä kadulle, junan ikkunasta ulos tai laivan kannelta mereen. Intiassa lehmän vatsasta voi löytyä 50 kiloa muovia. Kiinassa on niin saasteisia kaupunkeja että aurinko ei paista. Vietnamin viidakot ovat täynnä kaikenlaista muovijätettä. Ihmisen kulttuurin taso tulisi mitata sillä miten vähän jätteitä ja saastetta päivässä syntyy 44. Maailmassa täytyy olla globaalilaki, joka estää muovipakkausten myymisen alueilla, joissa ei ole jätteen käsittelyä.

Ihmislaji elää yhdellä planeetalla. Planeetta on kansojen olemassa ololle elintärkeä elintila sekä kaiken elämän määrän katto. Emme voi siirtyä toisille planeetoille; Elon Musk ehkä tämän tilanteen korjaa, mutta tästä huolimatta meidän on kannettava vastuu nykyisestä planeetastamme ja sen elinkelpoisuudesta. Monikulttuurinen, suvaitsevainen ja tasa-arvoinen planeetta sisältää myös villiluontoa sekä pieniä ja uhanalaisia kansoja. Ihmiskunnan tehtävänä monikulttuurisella planeetalla on löytää ratkaisu ylikansoitukseen sekä luonnonvarojen epätasaiseen jakautumiseen ja löytää elämäntapa joka on kestävä. Globalisaation tulee tapahtua oikeudenmukaisesti, kunnioittaen pienien ja uhanalaisten kansojen oikeutta olla olemassa ja säilyttää omat perinteensä. Kulutuskulttuurin aiheuttamat häädöt ovat globaali ihmisoikeusloukkaus 45. Globalisaatiota ei tulisi tehdä vain taloudellisten mittareiden ja vaikutusten takia.

Globalisaatiokritiikissä ongelmana pidetään sitä että globalisaation mittareina käytetään arvoja jotka ovat puhtaasti taloudellisia: kaupankäynti, sijoitukset ja tulo. Tästä johtuen yksittäisiksi ongelmiksi luetellaan monikansallisten yritysten valta, puutteelliset ihmis- ja eläinoikeudet, taloudellinen ja sosiaalinen epätasaarvo maailmassa, ilmaston lämpeneminen, ilmaston muutos, puhdas vesi, veden jakelu, energian tuotanto, maan, merien ja ilman saastuminen, metsien hävittäminen, maapallon elinkelpoisuus, lajien hävittäminen sekä kansojen hävittäminen. Globalisaation tulisi tapahtua tavallisten ihmisten näkökulmasta, ei monikansallisten yritysten etujen vuoksi 46.

Tehokkuuden ja työllisyyden sijaan jälkiteollisena aikana ihmiskunnan tulisi keskittyä henkisiin, seksuaalisiin ja primitiivisiin ajatuksiin ja toimiin joiden toteuttamiseksi ei tarvita ollenkaan tai tarvitaan vain vähän luonnonvaroja tai luonnontilan muokkaamista. Ihmisen olemassa olo tulisi olla automaation aikakaudella kiireetöntä, hidasta, nautinnollista ja maailmaa sekä kaikkea luotua rakastavaa.

1.3.3 Ihmisoikeuksien puute

Kaikkia ihmisoikeusloukkausia ja kansojen hävittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ei Nationalistiseen Manifestiin ole mahdollista luetella. Tässä kuitenkin muutamia esimerkkejä katoavista heimoista sekä kansoista. Mitään kansaa, erityisesti pieniä kansoja ja luonnon ehdoilla eläviä alkuperäiskansoja, ei tule hävittää modernisaation, globaalin kaupan tai maahanmuuton vuoksi.

 1. Adivasi, Gond

  Intialaisia alkuperäiskansoja häädetään elinalueiltaan maahanmuuton sekä yritystoiminnan mm. kaivos- ja metsäteollisuus tieltä. Heitä häädetään luonnonsuojelun sekä tiikerinsuojelualueiden avulla, näihin hankkeisiin on mahdollista saada apurahaa maailmalta. Luonnonsuojelualueilla alkuperäiskansalaisia voidaan jopa ampua. Pohjavesien massiivinen hyödyntäminen kaupungistuvan Intian käyttöön on muuttanut entiset 20 metriset kaivot yli 400 metrisiksi. Yhden kaivon poraus on niin kallis että epäonnistuminen aiheuttaa alkuperäiskansojen viljelijöiden keskuudessa itsemurhia 47.

 2. Akha

  Thaimaassa elävä Akha-kansa kärsii maahanmuutosta perinteisille elinalueilleen. "Akha Heritage" säätiön mukaan maahanmuuttajat pyrkivät hävittämään kansan, kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja identiteetin 48.

  Maahanmuuttoa, ylikansoitusta ja modernisaatiota on rajoitettava, että uhanalaiset ja pienet kansat voivat elää maapallolla vapaina ja omalla tavallaan.

 3. Belgia

  Maahanmuuttajat haluavat Belgiaan Sharia-lain, joka on heidän mielestään ainoa oikea laki; lain mukaan mm. varkaudesta amputoidaan ja homoseksuaalit kivitetään. Maahanmuuttajat ovat sitä mieltä, että demokratia on väärä järjestelmä ja että muslimi ei voi koskaan olla aito demokraatti. Brysselissä neljännes asukkaista on muslimeita ja he ovat nimenneet kaupungin Belgistaníksi. Antwerpenissä 40% lapsista on muslimeita, ja sekä alkuperäiset asukkaat että maahanmuuttajat uskovat, että on vain ajan kysymys, kun kaupungin asukkaista enemmistö on muslimeita 49.

 4. Guarani, Kaiowa, Tsimane

  Brasiliassa alkuperäiskansojen maille tulevat maahanmuuttajat tuhoavat sademetsää, joka on paikallisten etnisten ryhmien mm. Guaran- ja Kaiowa-intiaanien, kotimaa. Maahanmuuttajat ovat murhanneet satoja etnisten vähemmistöryhmien edustajia 50. Amazonin sademetsissä elää myös 8600 hengen vahvuinen Tsimane-heimo, joka puolustautuu heidän mailleen muuttavia karjankasvattajia vastaan 51. Koska he kamppailevat ja eurooppalaiset suvaitsevat, on hyvin mahdollista, että tuo heimo elää vielä, kun alkuperäiset eurooppalaiset etniset ryhmät ovat hävinneet. Monikulttuurisella planeetalla myös pienet etniset ryhmät voivat elää omalla tavallaan ja heidän oikeutensa olemassa oloon, tapoihinsa, historiaansa, perimätietoon ja perimään on suveneeri ja loukkaamaton.

  On säädettävä globaalilaki, joka suojelee sekä Brasilialaisia modernissa yhteiskunnassa eläviä ihmisiä että alkuperäiskansoja.

 5. Maasai

  Maasai-heimon elintapa ja metsästysmaat häviävät ylikansoituksen takia. Maahanmuuttajat alkavat viljellä maata, rakentaa asutusta. aitoja ja teitä heimon ja villieläinten kotimaahan 52. Näin suvaitsevaista ja tasa-arvoista maailmaa "suvaitsevaiset" ja äärioptimismin kannattajat ajavat. Miksi kaikkialle pitää saada ihmisiä? Miksi ylikansoittuvien maiden ihmisten sallitaan siirtyä pienten heimojen ja kansojen alueille? Miksi näitä heimoja ja kansoja ei suojella?

  Joissain tapauksissa kulttuuriset arvot on kiellettävä globaalia lakia käyttäen. Nämä tapaukset sisältävät perinteet, joissa lapsiin kohdistetaan väkivaltaa mm. naisten ympärileikkaus Maasai-heimossa.

 6. Ranska

  Stephan Gatignon, vasemmistolainen ranskalainen poliitikko, yhden Ranskan lähiöalueen pormestari sanoo, että he tarvitsisivat armeijan apua arabialaisten rauhoittamiseen. Lähiössä liikkuvat poliisit tarvitsevat luodinkestävät autot. Ranskalaiset eivät uskalla liikkua näissä lähiöissä. Turisteille suositellaan luodinkestäviä liivejä. Pormestari Gatignon toivoo alueelle YK:n sotilaita turvaamaan ihmisten elämää 53.

  Tämä on monikulttuurista Ranskaa, tämän ovat "suvaitsevaiset" viisaudessaan sallineet. Ranska käyttää 115 miljardia euroa joka vuosi siihen, että ihmiset voisivat elää rauhallisesti; tästä huolimatta 40000 autoa poltetaan joka vuosi. 41,3% pariisilaisista on maahanmuuttajia tai vähintään toinen vanhempi on maahanmuuttaja 54. Onko tämä Ranskaa? Eivätkö tällaiset kaupungit ole todella "Bagdad"-kopioita, kuten arabialaiset itse kaupunkeja tai lähiöitä kutsuvat?

  Kiistelty saarnamies Bilal Philips saapui Suomeen kehottamaan muslimeja noudattamaan lakeja ja toimimaan yhteiskunnan hyväksi. Miksi Philips ei mennyt Ranskaan, jossa muslimien terrorismi on arkipäivää 55?

 7. Ruotsi

  Ruotsissa arabialaiset nuoret ovat sitä mieltä, että poliisilla ei ole asiaa lähiöihin, joissa he asuvat. Mellakoissa poltetaan autoja useita päiviä 56. Poliisi ja palomiehet ovat jatkuvasti väkivallan kohteena 57. Ruotsalaiset itse ovat kuitenkin sitä mieltä, että vihamielisyys johtuu siitä että ruotsalaiset eivät ole onnistuneet integroimaan heitä yhteiskuntaan 58. Malmössä, jossa maahanmuuttajia on 41%, tehdään henkirikoksia huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa yleensä, lähes Pohjois-Amerikan murhien määrän tasolla 59. Onko koskaan aikaisemmin Ruotsissa tarvittu poliisia yliopistolla 60? Näistä seikoista huolimatta jotkut ovat sitä mieltä, että kaikkien EU-maiden tulisi osallistua tähän tragediaan. Ruotsalainen poliitikko Cecilia Malmström on haastanut kaikki EU-maat seuraamaan Ruotsin esimerkkiä maahanmuuttopolitiikassa 61.

  Ruotsin kieli on yksi maailman pienimmistä vähemmistökielistä, sitä puhutaan lähestulkoon vain Ruotsissa ja Suomessa. Kun ruotsalaisten osuus Ruotsissa vähenee, sitä uhanalaisemmaksi ruotsin kieli tulee. Maahanmuuton puolustajat näkevät tilanteen oman kansansa tasolta eli ikään kuin heillä olisi varaa jakaa maataan pois ja tukea monikielistä Ruotsia, mutta planeetan tasolta katsottuna ruotsalaiset ja ruotsin kieli ovat unhanalaisia asioita jotka ovat kehittyneet tuhansien vuosien aikana, ikään kuin elämän taideteoksiksi. Muutamien sukupolvien velttous, välinpitämättömyys ja lapsellisuus pyyhkäisevät arvokkaimman perinnön, mitä ihmiskunta voi seuraaville sukupolville jättää, alkuperäiset ihmiset itse.

 8. Saamelaiset

  Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, joka elää Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisilla alueilla. Suomalaisten väkimäärän kasvu, mm. maahanmuuton seurauksena, on aiheuttanut taloudellista painetta käyttää saamelaisten luonnollisilla alueilla kasvavaa metsää teollisuudessa, minkä seurauksena saamelaisten elintila pienenee. Tarvitaan globaalilaki, joka suojelee sekä saamelaisia että suomalaisia 62.

 9. Saksa

  "The fall in the [German] population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible" – Walter Radermacher, former vice-president of the Federal Statistics Office

  Saksassa on myös herätty EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien aiheuttamiin ongelmiin. Saksan hyvinvointisysteemiä on helppoa hyväksikäyttää vapaan liikkuvuuden ansiosta, maasta käännytetyt voivat palata takaisin ja yrittää uudestaan 63. Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi vuonna 2010, että monikulttuurisuus on epäonnistunut 64. Saksassa on Euroopan suurin muslimivähemmistö; on mahdollista että Saksasta tulee muslimivaltio vuoteen 2050 mennessä 65.

 10. Senegal

  Senegalilaiset lähtevät pakolaisiksi Eurooppaan koska eivät pysty enää elämään kalastuksella. Ulkomaalaiset tehotroolarit ovat kalastaneet Länsi-Afrikan meret tyhjiksi 66.

 11. Siperia

  Siperiassa elävien kansojen olemassaolo on jatkuvasti uhattuna teollistumisen, maahanmuuton, ympäristön muuttumisen ja maanomistuksen epäselvyyksien vuoksi 67.

 12. UK

  Valkoihoiset britit ovat jo vähemmistönä kotimaansa pääkaupungissa Lontoossa. Iso-Britannian työväenliikkeen poliitikko Ed Milibrand myöntää, että poliitikot ovat tehneet virheen, kun he eivät ole käsittäneet maahanmuuton ongelmia ja riskejä 68. Maahanmuuttajat haluavat muuttaa Yhdistyneet Kuningaskunnat sekä koko maailman islamistiseksi valtioksi 69.

1.3.4 Islam ja muu maailma

"Fight those who do not believe in Allah"
– 9:29 70

Allah's Apostle said, "I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.'"
– Sahih Bukhari, #387 71

"True Islam permits neither elections nor democracy."
– Sufi Mohammed, 72

"We have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe—without swords, without guns, without conquest—will turn it into a Muslim continent within a few decades."
– Muammar Al-Gaddafi, 10.4.2006, 73

Maailman kansojen on nopeasti tehtävä päätös hyväksyä maailman islamisoituminen ja kannustaa kansalaisia siirtymään muslimeiksi tai vaihtoehtoisesti luopua lapsellisesta ajatuksesta muslimien integroimisesta demokraattisiin valtioihin. Shia- sekä Sunni-muslimeilla on samat fundamentalistiset uskonnolliset näkemykset ja päämäärät, heidän erimielisyytensä ovat lähinnä poliittisia 74 , 75 , 76. Vaikka maltilliset ja radikaalit muslimit voivat taistella myös keskenään on heidän päämääränsä sama, islamin leviäminen. Maltilliset muslimit osallistuvat vähättelemällä ja kieltämällä väkivallantekoja sekä islamistumista ja pyrkivät sitä vastoin luomaan ystävyyden ilmapiiriä. Turkki, ainoana islamin uskoisena Nato-maana on myös ainoa Nato-maa, joka on kieltäytynyt osallistumasta taisteluun radikaaleja muslimijärjestöjä vastaan 77. On epäselvää, voiko muslimi, joka noudattaa pyhän kirjan ohjeita kirjaimellisesti, kunnioittaa demokraattista päätöksen tekoa, mikäli päätös on ristiriidassa pyhien tekstien kanssa 78 , 79 , 80 , 81. On myös hyvä ymmärtää, että termi "islamistinen demokratia" ei tarkoita integroitumista johonkin kansaan tai valtioon, vaan se tarkoittaa islamistumisen edistämistä demokraattisten poliittisten toimien avulla 82.

Islamistumisesta 49 , 83 , 84 , 85, muslimien pyhistä teksteistä 86, heidän ajattelutavastaan 57 , 59 , 87, varoituksista 88 ja käytännön toimista huolimatta 89 , 90 , 91 , 92 , 93 äärioptimistit puolustavat kuvitteellista rauhanomaista maailmankuvaansa moniuskontoisista kansakunnista. Äärioptimisti haluaa uskoa rauhaan, suvaitsevaiseen ja tasa-arvoiseen olemassa oloon ja ystävyyteen, rakentaa luottamusta sinisilmäisesti ja tulee hyväksikäytetyksi. Hän ei luovu itsetuhoisesta ajatustavastaan edes kokiessaan väkivaltaa, edes lähimmäistensä kokiessa väkivaltaa 60. Juuri tämän takia he ovat äärioptimisteja. He ovat sitä mieltä, että muslimien aiheuttama väkivalta on paikallisväestön tai jonkin muun epämääräisen tahon syy 58.

Vähätellessään muslimien aiheuttamaa väkivaltaa tai islamin uskoisten väkimäärän kasvamista paikallisväestön suhteen äärioptimistit eivät ymmärrä islamistumisen todellista riskiä. He ajattelevat että heitä varoitetaan monikulttuurisuuden vaaroista siksi että, muslimeilla on lupa kohdella vääräuskoisia väkivaltaisesti, ottaa vääräuskoisia naisia orjiksi tai siitä että, he haluavat heikentää demokraattisia järjestelmiä vaikkapa polttamalla autoja 94. Todellinen ongelma on se, että kun muslimiväestöä on riittävästi, kantaväestö alkaa kääntyä muslimeksi 95. Muslimeina heillä on lupa väkivaltaan ja he voivat jopa osallistua pyhään sotaan, kantaväestöä vastaan 96 , 97 , 98.

On hyvä huomata, että fundamentalistinen islamistinen maailma ei välttämättä ole yhtään huonompi paikka elää kuin nykyinen monikulttuurinen ja moniuskontoinen maailma. Mahdollisuuksien mukaan ihmiskunta voisi elää demokraattisena muslimivaltiona, todennäköisesti taistellen uskonkappaleiden tulkinnoista. On myös mahdollista ajatella yksiuskontoista maailmaa, jossa olisi enemmän ja vähemmän uskonnollisia muslimialueita. On epäselvää, voiko pyhiä tekstejä tarkasti tulkita niin, että muslimi joka tulkitsee niitä vähemmän tarkasti, olisi vääräuskoinen. Mikäli ihmiskunta päättää siirtyä islamistiseen maailmaan, kannattaisi se tehdä nopeasti turhan väkivallan välttämiseksi.

1.3.5 Äärioptimismi

"When one person suffers from a delusion it is called insanity; when many people suffer from a delusion it is called religion."

 • Robert Pirsig (1948-)

Aikaisemmissa kappaleissa on kuvattu hullun lehmän taudin oireita sekä seurauksia. Sairaita ihmisiä yhdistää yltiöpäinen suvaitsevaisuus - "äärioptimismi". Sairaus voi olla näennäinen tai todellinen. Äärioptimismi on uskontoon verrattavissa oleva dogmaattinen uskomusjärjestelmä. Äärioptimismiin sairastunut ihminen näkee tulevaisuuden valoisana myös silloin, kun todellisuus antaisi aihetta huolestua. Monien äärioptimistien motiivi on rakentaa parempi - tasa-arvoinen ja suvaitsevainen maa tai maailma, mutta heidän käytännön ratkaisunsa eivät vie heitä tähän päämäärään, päinvastoin. Ihmisten erilaisuus on osa evoluution tuottamaa luonnon monimuotoisuutta, johon inhimillisellä päätöksenteolla voidaan vaikuttaa vain hyvin vähän. Voidaan toki ajatella että massojen manipuloiminen on mahdollista ja jopa helppoa mutta tästä huolimatta ihminen on osa luonnon monimuotoisuutta - jota ovat myös erilaiset maapallon kansat.

Ihmiskunnan tavoitteeksi ei siis pitäisi asettaa täydellisen tasa-arvon saavuttamista ja kaikkien erilaisuuksien poistamista, koska tällaisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta, tarpeetonta ja luonnotonta, luonnon monimuotoisuuden takia 24:242. On syytä huomata, että useiden äärioptimistien motivaatio on paljon vähemmän suurpiirteinen, vaikka näennäinen motivaatio olisikin tämä.

Rehellinen äärioptimisti lähtee aina siitä, että monikulttuuriset kansallisvaltiot ovat suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, vaikka kansallisvaltion kantaväestö olisi uhanalainen planeetan mittakaavassa. Kun ongelmia esiintyy, hän puolustaa raivokkaasti ajattelutapaansa ja näkee asian niin, että hänen oma kansansa aiheuttaa ongelmia maahanmuuttajille. Hän on sitä mieltä, että rasistit tai poliisi on provosoinut maahanmuuttajia väkivaltaan. Näin tapahtuu kaikissa kansoissa ja kaikissa kansoissa on ongelmia. Ruotsissa väkivaltarikos on jopa kolme kertaa todennäköisempää maahanmuuttajan aiheuttamana; mikäli huomioidaan vain afrikkalaiset sekä aasialaiset maahanmuuttajat, olisi luku vieläkin suurempi 99. Äärioptimismi on globaalia rasismia jonka tiedostettu tai tiedostamaton seuraus on monokulttuurinen, homogeeninen, maapallon tällä hetkellä ahtaimmin elävien ihmisten jälkeläisten kansoittama ihmislaji.

Näennäinen äärioptimismi on mukautumista yksinkertaisempien ja lapsellisten äärioptimistien näkemykseen paremmasta maailmasta niin, että todellisuudessa "äärioptimisti" ajatteleekin vain itseään. Näitä ihmisiä ovat mm. taloudellisia intressejä ajavat henkilöt sekä vaginaard, kts. alla.

 1. Äärioptimistit

  Äärioptimisteja on useita eri alalajeja, luettelen seuraavaksi muutamia.

  1. Juopot

   Hyvinvointia, sellaisena kuin se tänä päivänä ymmärretään teknisten saavutusten myötä, on ollut Euroopassa vain muutaman sukupolven ajan. Ensimmäiset sukupolvet, jotka tottuivat hyvinvointiin, ajautuivat "hyvinvointihumalaan", jonka jälkeen heille ei mikään muu asia elämässä ole tärkeämpi kuin heidän oma hyvinvoinnin jatkuminen. He uhraavat esi-isien tuhansien vuosien historian, työn ja sankariteot oman hyvinvointipullonsa takia.

   Hyvinvointijuopot saattavat sanoa: "Mitä sen on väliä!! (jos oma kansa katoaa)" tai "Eikö meillä ole hyvä olla?" kun heidän tehtävänään olisi puolustaa omaa perintöään ja kansaansa. Me emme ole tulleet tyhjästä, me olemme olemassa vain aikaisemmin eläneiden ihmisten saavutusten ja uhrausten ansiosta. Kuten aikaisempien sukupolvien ja elämänmuotojen, myös meidän "tehtävä" monimuotoisessa elämässä on viedä elämän perintö eteen päin tulevaisuuteen. Kansojen sekoittuminen voi olla mahdollista tulevaisuudessa, kun ylikansoitus on ratkaistu ja globaalioikeusjärjestelmä on olemassa.

   Ensimmäiset sukupolvet jotka luovuttavat kotimaansa toisille kansoille, ovat hyvinvointiin tottuneet toisen maailmansodan jälkeiset sukupolvet. On mahdollista, että aikaisemmin on ollut muitakin kansoja jotka ovat näin tehneet, mutta tämä teko on ollut heidän viimeisensä, heidän kansansa olemassa olo ja evoluutio on päättynyt heidän sulautuessa toiseen kansaan. Ihmiskunnan ja elämän historia on ollut kamppailua elintilasta. Tämä kamppailu luo elämää, ja vain ja ainoastaan tämän kamppailun takia on olemassa erilaisia eläimiä, erilaisia kasveja ja erilaisia ihmisiä.

  2. Vaginaard

   Naisia, joilla on niin hauskaa maahanmuuttamiesten kanssa, että he ovat valmiita uhraamaan esi-isien perinnön eli oman kansansa tämän asian vuoksi. He perustelevat valintaansa millä tahansa tavalla, myös valheilla, sillä he eivät ole kiinnostuneita asiasta sinänsä, vaan ovat kiinnostuneita vain itsestään. Tähän kategoriaan voidaan määritellä myös miehet, jotka näin toimivat, sekä heidän lähisukulaisensa ja ystävät, jotka heitä tukevat.

   On myös hyvä ymmärtää, että on olemassa miehiä, jotka pystyvät rakastelemaan naisen kanssa pelkästään mielen voimalla. Tämä ei ole mahdollista, mikäli nainen käyttää hyvää pääsuojaa, esimerkiksi arabialaista burkaa 100. Ymmärtääkseni taidon osaajia on enemmän arabialaisessa maailmassa kuin muualla. Vaginaard menee mielellään etnisiin ravintoloihin kerjäämään mieliseksiä. Arabialainen burqa ei ole arabiassa pakollinen sokeiden tai homomiesten edessä 100.

  3. Väsyneet

   Vanhempia ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet, että kansojen sekoittuminen Euroopassa tällä hetkellä, ylikansoittuneella planeetalla, on virhe. He eivät kuitenkaan enää jaksa ajatella asiaa. Kaikki tekevät virheitä joskus. Asioita täytyy pystyä käsittelemään useita kertoja, pohtimaan ja keskustelemaan. Ei ole häpeällistä myöntää olevansa väärässä ja muuttaa mielipidettään, jos uusi ajatus on oikeudenmukainen, perusteltu ja totuudenmukainen.

  4. Stressaantuneet

   He ovat epätietoisia siitä, kuinka heidän pitäisi suhtautua. He ovat taipuvaisia uskomaan valheita ja vääristelyä, koska ovat laiskoja tai kiireisiä. He uskovat, että rasistit ovat homoseksuaaleja. He uskovat, että geeniperimä on heikentynyt arvioidessaan jonkun ihmisen ulkonäköä. He eivät jaksa eivätkä ehdi ajatella saati tutkia asiaa. He eivät halua leimautua. Heidän mielestään on turvallisempaa määritellä keskustelukumppani rasistiksi, mikäli hänen ajatuksissaan on mitään ikävän maahanmuuttokriittistä. Stressaantuneiksi lasketaan myös homofobiset ihmiset, jotka eivät kykene ajattelemaan selkeästi maahanmuuttokriittisistä asioista, koska ovat sekoittaneet sukupuolisen suuntautumisen ja omat pelkonsa siihen. Realismi on fobian takia mielikuvitusta ja fantasiaa.

 2. Äärioptimistien propaganda

  "Ylimitoittu massamuutto on luonnolle turmiollista"
  – Eero Paloheimo, Viherpäivät, Kerava 20.11.2010

  Monikulttuuristen kansallisvaltioiden olemassa oloa ja kulttuurista globalisaatiota puolustetaan useilla tavoilla. Väitetään että ihmisiä on liian vähän tai että he lisääntyvät hitaasti. Väitetään, että he ovat sisäsiittoisia. Väitetään, että kansojen välisillä rajoilla ei ole merkitystä. Miksi pieniä sekä uhanalaisia kansoja ei suojella? Miksi ylikansoituksen aikaan pyritään lisäämään syntyvyyttä?

  Massamaahanmuuttoa Eurooppaan perustellaan eurooppalaisten "matalalla syntyvyydellä". Taloudellinen kilpailukyky Euroopassa on uhattuna, koska muiden maiden kansalaiset lisääntyvät nopeammin (tarkoittaa Aasian ja Afrikan maanosien ihmisiä) 101 , 102. Euroopassa aikaisemmin eläneet ihmiset ovat taistelleet elintilastaan tuhansia vuosia. He ovat eläneet ilman sähköä, asfalttia, juoksevaa vettä, tietokoneita, sairaaloita… ensimmäiset sukupolvet, jotka luovuttavat kotimaansa taloudellisten seikkojen takia, ovat hyvinvointiin kasvaneet toisen maailmansodan jälkeiset sukupolvet. Kilpailu pakottaa heidät haluamaan mahdollisimman edullisia työntekijöitä. Jotkut saattavat olla vain traumatisoituneita toisesta maailmansodasta ja aikaisempien sukupolvien kokemuksista. Jotkut saattavat olla jopa kateellisia heille. Matala syntyvyys on suvaitsevainen ja tasa-arvoinen valinta kaikkia maapallon eläimiä sekä ihmisiä kohtaan. Nopean syntyvyyden maiden ihmisten ei tule sallia muuttaa sinne, missä elintilaa on. Syntyvyysongelma on ratkaistava siellä, missä se tapahtuu.

  Maahanmuuttoa perustellaan geeniperimän heikkenemisellä. Perustelussa ajatellaan niin, että kansa on geneettisesti heikentynyt, sisäsiittoinen tai sisältää perinnöllisiä tauteja, ja näiden ehkäisemiseksi tarvitaan "uutta verta". Tämä ei pidä paikkaansa. Tulee ymmärtää, että maapallolla elää vain muutamien tuhansien ihmisten heimoja, jotka ovat eläneet tuhansia vuosia ja tulevat elämään tuhansia vuosia, mikäli heidän elinmahdollisuuksiaan ei hävitetä 103 , 104. Elinvoimaisen susikannan minimikoko on määritetty 25 yksilöön 105 , 106. On myös syytä ymmärtää, että erilaisuus on rikkaus hyvässä sekä "pahassa", maailmassa voi olla erilaisia ihmisiä, erilaisia geneettisiä taustoja - myös tauteja.

  Äärioptimistit saattavat perustella kansojen sekoittumista vertaamalla Eurooppaa Pohjois-Amerikkaan ja erityisesti Yhdysvaltoihin. On hyvä ymmärtää, että eurooppalaiset maahanmuuttajat perustivat Yhdysvallat, kamppailtuaan muutamia satoja vuosia alueella eläneitä alkuperäiskansoja vastaan. Euroopan kansojen historia on sitävastoin aivan toisenlainen, kansojen elintavat ja ihmiset ovat tuhansia vuosia vanhoja sivilisaatioita, nämäkin osittain keskenään sekoittuneita. Näiden sivilisaatioiden hävittämistä kohtuuttomalla maahanmuutolla ei voi perustella vertaamalla aikaisempien eurooppalaisten sukupolvien maahanmuuttoa Amerikkaan, joka oli alkuperäiskansoja lukuunottamatta asuttamaton manner.

  Äärioptimistit ovat keksineet, että kansojen väliset rajat ovat keinotekoiset ja tämän takia suurten kansojen ihmisten pitäisi päästä leviämään pienten kansojen elinalueille. He ovat väärässä. Elämässä lajit sekä kansat taistelevat ja ovat taistelleet olemassa olonsa ajan ruuasta, elintilasta, vedestä ja elämästä. Ilman tätä taistelua ei elämää olisi olemassa eikä olisi yhtään eläinlajia tai kansaa. Ihmisten kamppailu elintilasta on mahdollista ratkaista tulevaisuudessa, kun ylikansoitus on ratkaistu, mutta nykyisessä maailmassa ne kansat, jotka eivät puolustaudu tai avaavat rajansa kohtuuttomalle maahanmuutolle - katoavat. Eläinten reviirit ja kansojen rajat ovat yhtä tärkeitä nykyisessä maailmassa kuin ihmisten kotien väliset rajat. Kun ylikansoitus on ratkaistu, on kansojen sekoittuminen, riittävän pitkällä aikavälillä, suvaitsevaista ja tasa-arvoista myös pieniä ja uhanalaisia kansoja sekä heimoja kohtaan.

  Massamaahanmuuttoa puolustetaan myös niin, että sanotaan "vanhaksi" toimitavaksi kansojen olemassa oloa ja "uudeksi" kansojen sekoittumista. 5000 vuoden aikana maailmassa on ollut heimoja, kaupunkivaltioita ja kansoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti luovuttaneet elintilansa toisille kansoille, kuten tänä päivänä eurooppalaiset tekevät 8. Elämän historia on ollut kamppailua jossa heikot ovat luovuttaneet ilman taistelua, vahvat ovat taistelleet vastaan, mutta vain vahvimmat ovat jääneet henkiin. Heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset, eläimet ja kasvit. Luovuttaminen ei siis ole "uusi" tulevaisuus, se on ikivanha osa elämän luonnollista kulkua. Tämä ei tarkoita sitä että köyhiä tai heikompia kansoja tulisi riistää nykypäivänä, päinvastoin! Eurooppalaisten sekä muiden rikkaiden kansojen ihmisten elintapoja on muutettava niin että kaikkialla maailmassa ihmiset voivat elää. Taloudellista eriarvoisuutta sekä luonnonvarojen tuhlaamista maailmassa on kaikin mahdollisin tavoin vähennettävä, on suosittava reilun kaupan tuotteita sekä erityisesti kotimaisia, lähellä tuotettuja, tarvikkeita.

  Eräs äärioptimistien ajatus on, että koska syntyminen tiettyyn kansaan on "tuuria", tulisi maapallon kansoituksen olla "tasa-arvoista". Leijona syntyy leijonaksi. Hyeena syntyy hyeenaksi. Miksi näin on - emme tiedä -, mutta meidän ei myöskään tarvitse tietää, me olemme osa elämää, se on todellisuutta ja siksi meidän ei elämää tule kyseenalaistaa. Inhimillisyys on rakennettava elämän arvoja kunnioittaen. Tämä tarkoittaa sitä, että inhimillinen toiminta tapahtuu niin että elämän säilymisen kannalta tärkeitä perusperiaatteita ei loukata.

  Käytännössä planeetan kansoja tulee auttaa ja tukea heidän toiveidensa mukaan, heidän parhaakseen, mutta niin että ylikansoituksen aikaan minkään muun kansan olemassa olo ei vaarannu. Kansojen tulee saada kouluttautua ja oppia. Kansojen tulee saada tavata toisiaan ja kansainvälistyä, omaan tahtiin, ilman väkivaltaista painostusta minkään syyn takia. Ahtaasti eläviä kansoja on autettava ja valistettava elämään luonnonvarojensa puitteissa ja heidän elin mahdollisuuksiaan heikentävä kansainvälisten yritysten kautta tapahtuva sorto sekä riisto on lopetettava. Maapallon muiden kansojen ei kuitenkaan tarvitse kantaa vastuuta heidän elintilan sekä luonnonvarojen väärinkäytöstään (Pentti Linkola, Haavi Auki, 1991). Ylikansoituksen aikaan oman elintilan luovuttaminen ei ole elämän periaatteiden mukaista. Leijonat tai hyeenat eivät luovuta vapaaehtoisesti elintilaansa ja näin säilyttävät oman lajinsa tulevaisuuteen. He rakentavat näin monilajista ja monimuotoista maapalloa jossa on erilaista elämää.

  Monikulttuurisessa planeetassa pienet kansat saavat säilyttää elintilansa ja heidän elintilansa ja alueensa jätetään heidän käyttöönsä, globaalisti. Erilaisuus on rikkaus. Englantilaisten ei tarvitse olla värillisiä. Saksalaisten ei tarvitse olla buddhalaisia. Monikulttuurinen ja monilajinen planeetta on suvaitsevainen ja tasa-arvoinen, mutta myös luonnollinen ja elämää kunnioittava ihmiskunnan olemassa olon muoto.

  Maahanmuuttoa perustellaan myös taloudellisten seikkojen takia. Monikansallisten yritysten toiminta perustuu mm. halpatyövoimaan, jonka takia massamaahanmuuttoa suositaan. Taloudellisten seikkojen vuoksi perusteltu massamaahanmuutto pienten ja uhanalaisten kansojen keskuuteen ei ole monikulttuurisen planeetan näkökulmasta suvaitsevaista tai tasa-arvoista. Globaalissa kaupassa kansallisvaltioiden puutteellisia lakeja voidaan hyödyntää kilpailutilanteessa. Kaikissa maissa ei ole ihmisoikeuksia puhumattakaan eläinoikeuksista. Yritykset voivat saastuttaa ja aiheuttaa asukkaille ympäristöongelmia, joiden takia he eivät voi harjoittaa alkuperäisiä elinkeinojaan esim. kalastusta, metsästystä tai maanviljelystä. Massamaahanmuutto pienten kansojen elinalueille tarkoittaa pienen kansan vähenemistä suhteessa maapalloa asuttaviin muihin kansoihin. Uhanalaisten ja pienten kansojen elintilan ja määrän vähentäminen taloudellisten seikkojen takia ei ole suvaitsevaista tai tasa-arvoista. On myös hyvä huomata, että monet pienet etniset ryhmät eivät halua modernisaatiota 107:108. Voidaan vain arvella haluavatko he myöskään rikollisuutta, luonnon hävittämistä, saasteita, ylikansoitusta, nälkää, rikollisuutta, sotia tai huumeita.

 3. Rasismi

  Rasismia eli rotuoppia on ja on ollut monenlaista. Natsisaksassa hallitsevana rotuna pidettiin valkoihoista "arjalaista" rotua. Jamaikalta lähtöisin olevat rastafarit ajattelevat, että tummaihoiset ovat hallitseva "rotu"; ideologian perustana on afrikkalaisten maailmanherruus 108. Yksi kuuluisimpia rastafareja oli muusikko Bob Marley 109. Ylikansoittuneella planeetalla maahanmuuton puolustajat edustavat vastaavankaltaista rotuoppia kuin natsit tai rastafarit. Maahanmuuton puolustajien rotu on "nopeimmin lisääntyvien ihmisten" rotu. Käytännössä tämä tarkoittaa rotuoppia, jossa afrikkalaisten ja aasialaisten jälkeläiset olisivat etuoikeutettuja elämään (nälässä, sodassa, ylikansoitetulla planeetalla), ja pienien etnisten ryhmien tulisi hitaasti kadota tulevaisuudesta.

  "Suvaitsevaiset" eli äärioptimistit eivät keskustele, vaan he ovat päättäneet olla oikeassa. He käyttäytyvät kuten monet uskonnolliset dogmaattiset ja fundamentalistiset lahkot. Yleensä he lopettavat maahanmuuttokeskustelun määrittämällä keskustelukumppaninsa rasistiksi. Tätä tapahtuu kaikkialla Euroopassa. Kuten kaikessa sivistyneessä keskustelussa, myös maahanmuuttokeskustelussa tulee perustella näkemyksensä totuuden ja tiedon avulla. Mikäli tähän ei pysty, täytyy opiskella, kouluttautua, sivistyä, tutkia asiaa ja varautua myös siihen että on väärässä. Mikään laji- tai rotuoppi ei ole monikulttuurisen ja monilajisen, suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen planeetan kansalaisten vaihtoehto. Jokaisen ihmisen on suvaittava erilaisuutta kotiplaneetalla.

  Oman kansan ja kotimaan puolustaminen ei ole rasismia, se on elämää. Kuuluisa maahanmuuton vastustaja ja oman kansansa puolustaja oli intialainen Mahatma Gandhi 110. Gandhi toimi Intian itsenäisyysliikkeen johtohahmona ja vastusti englantilaisten siirtomaavaltaa ja maahanmuuttoa. On melko todennäköistä, että hyvin harvat - jos kukaan - määrittelee Gandhin rasistiksi tai natsiksi.

  "Suvaitsevaisten" solvaamat, päähän potkimat, usein elämässä syrjään ajautuneet, esim. alkoholisoituneet maahanmuuttokriittiset kansalaiset ovat Euroopassa yli 20 vuoden ajan vastustaneet maahanmuuttoa. He ovat ilmaisseet näkemyksensä, osa omalla eläimellisellä tavallaan, mutta tästä huolimatta juuri he sekä muut maahanmuuton vastustajat ovat pitäneet kunkin eurooppalaisen etnisen ryhmän kansallista itsetuntoa ylhäällä. Maahanmuuton vastustajat puolustavat etnistä taustaansa, kulttuuriaan ja monikulttuurista planeettaa. Muilla on ollut "parempaa" tekemistä työelämän, perheiden tai harrastusten parissa. Kun vahvat kuvittelevat olevansa heikkoja, on heikkojen tehtävä vahvoja tekoja.

  Nyt on aika kaikkien maapallon ihmisten nousta vastustamaan epäinhimillistä maahanmuuttoa. Olemme planeetta Maan kansalaisia. Ensisijaisesti meidän tulee varmistaa oman kansamme selviytyminen tulevaisuuteen, seuraavaksi ymmärrämme olevamme planeetan kansalaisia eli että olemme vastuussa kotiplaneetastamme ja kolmanneksi osallistumme suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen globaalin oikeusjärjestelmän rakentamiseen ja monikulttuurisen, monimuotoisen planeetan puolustamiseen.

1.4 Ratkaisu

Globaalit ongelmat ratkeavat vain globaaleilla ratkaisuilla. Ihmiskunnan nykyisiä ongelmia ei voida ratkaista missään heimossa, kansassa, valtiossa, unionissa tai maanosassa yksinään. Ainoa ratkaisu ihmiskunnan väistämättömälle maailmanlopun kaltaiselle tulevaisuudelle on globaalivaltio - maailmanhallitus. Globaaleilla lailla ratkaistaan globaalit ongelmat mutta vain ja ainoastaan ne. Jokainen kansa ja heimo voi jatkaa elämäänsä omalla tavallaan, omien lakien ja sääntöjensä mukaan monikulttuurisella planeetalla.

Jokainen maapallon ihminen on oman etnisen ryhmänsä lisäksi myös planeetan kansalainen. Planeettamme on sairas ja se tarvitsee jokaisen kansalaisen, myös sinun, apua. Jokaisen ihmisen velvollisuus on puolustaa kotiplaneettaa eli säilyttää planeetta elinkelpoisena. Jokaisella jälkiteollisessa aikakaudessa elävällä ihmisellä on mahdollisuus olla vähemmän tehokas, minimoida kulutusta, harrastaa primitiivisemmin ja valita tuotteita joiden ekologinen jalanjälki on pieni.

1.4.1 Monikulttuurinen planeetta

Maailmassa on vielä tällä hetkellä (2014) tuhansia erilaisia etnisiä ryhmiä 111. Ylikansoitus, maahanmuutto, elintilan väheneminen ja ilmaston muuttuminen tuhoaa heimoja ja kansoja kaikkialla maailmassa 112. Ruoka riittäisi hyvin kaikille, ja alkuperäiskansat sekä muut pienet etniset ryhmät voisivat elää, jos ihmisiä olisi vähemmän. Vähemmän ihmisiä eli vähemmän saasteita, kulutusta, sotia ja enemmän tilaa, enemmän erilaista elämää, enemmän puhdasta luontoa.

Paul Collier 113, jota pidetään yhtenä maailman parhaimmista ajattelijoista 114 ja joka on keskittynyt maahanmuuton tutkimiseen, päätyy kirjassaan Exodus siihen, että kansainvälistä muuttoliikettä on rajoitettava, että lähtömaiden köyhät kansalaiset sekä tulomaiden kantaväestö eivät jää paitsioon. Hän kannattaa kausiluontoista siirtotyöläisyyttää, jolloin siirtolaiset antavat työpanoksensa tulomaahan ja vievät ammatillista ja yhteiskunnallista osaamista kotimaahansa 115 , 116. Saksan kansleri Angela Merkel sanoi vuonna 2010, että monikulttuurisuus on epäonnistunut 64 , 117. Hän tarkoitti monikulttuurista Saksaa ja monikulttuurista Eurooppaa. Monikulttuurinen planeetta on ihmiskunnan suvaitsevainen ja tasa-arvoinen vaihtoehto, jossa pienet ja uhanalaiset kansat jatkavat elämää.

Säilyttämällä maapallo monikulttuurisena aikaisempien sukupolvien kulttuuriperintö säilyy seuraaville sukupolville ja rikastuttaa myös heidän elämäänsä. Me olemme vastuussa planeettamme monimuotoisuudesta ja elinkelpoisuudesta. Globalisaation ja monikulttuurisuuden väärinymmärtäminen ja väärinkäyttö tarkoittaa massamaahanmuuttoa, jossa maapallon väkirikkaimmat kansat korvaavat satojen vuosien aikana uhanalaisten ja pienten kansojen elintilan. Tällöin maapallo on hyvin erilainen paikka kuin tänä päivänä. On vain yhden näköisiä, yhden kulttuurisen taustan, mahdollisesti yhden uskonnon ihmisiä. Monikulttuurisella planeetalla suvaitaan myös kestävämpää kehitystä noudattavia, väkimäärältään pienempien kansojen elintapoja ja olemassa oloa.

Vastaavasti, sallimalla oman etnisen ryhmänsä hävittäminen elintilan vähentämisellä tai kielen korvaamisella on toimenpide elämän perusarvoja vastaan. Yksikään elämänmuoto ei olisi voinut elää ja kehittyä eteenpäin ilman omaa elintilaa. Elämä kaikkialla maapallolla tarvitsee elintilaa, jossa se voi lisääntyä ja elää. Toimenpide, jossa oman kansan tai lajin elintilaa tietoisesti vähennetään tilanteessa, jossa lopputuloksena on lajin tai kansan sukupuutto tulevaisuudessa, käsitetään Nationalistisessa Manifestissa "rikokseksi elämää vastaan" 118:76-77.

1.4.2 Inhimillisyys ja elämä

Inhimillisyys ihmisyhteisössä on rakennettava niin, että kunnioitetaan elämän perusarvoja. Mikäli inhimillisyyden eli mm. suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon rakentaminen on ristiriidassa elämän säilymisen kannalta olennaisten arvojen kanssa on ajauduttu sinisilmäiseen äärioptimismiin. Äärioptimismi on sokeaa itsetuhoa. Laajassa mittakaavassa käytettynä se tuhoaa tuhansia vuosia vanhat kulttuurit ja etniset ryhmät. Näin se osaltaan hävittää suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa maailmasta eli tuhoaa niitä arvoja, minkä puolesta sitä toteutetaan. On mahdotonta tietää, onko homogeeninen yhden kansan, mahdollisesti yhden uskonnon planeetta, huonompi vai parempi paikka elää kuin monikulttuurinen, monilajinen planeetta. Voidaan kuitenkin sanoa, että toimet jotka tähän tähtäävät eivät ole monimuotoisen, suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen planeetan puolesta toimimista.

Elämän sekä inhimillisten arvojen tasavertainen käyttö ihmisyhteisössä tarkoittavat onnellista ja turvallista elämää. Ihmiset huomioivat toisensa, auttavat toisiaan ja ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Ihmisiä ei syrjitä ihonvärin, vammautumisen, seksuaalisen suuntautumisen, koon tai muun tällaisen seikan johdosta. Tämä ei tarkoita oman elintilan luovuttamista toiselle kansalle. Se ei myöskään tarkoita kodin luovuttamista toiselle perheelle tai elämästä luopumista toisen hyväksi. Elämä ei toimi näin. Kansojen välillä voi tapahtua kohtuullista maahanmuuttoa mm. työn, avioliittojen tai adoptioiden kautta. Pienten etnisten ryhmien olemassa olon ja monikulttuurisen planeetan suojelemisen tulisi kuitenkin olla kaikkien planeetta Maan kansalaisten yksi tärkeimmistä päämääristä. Ylikansoituksen aikaan pienempien kansojen tulisi olla erityisen varovaisia. Elintilan loppuessa ihmiset etsivät tilaa kaikkialta, mutta monikulttuurisen planeetan näkökulmasta ainoa vaihtoehto on, että he etsivät tilan omasta maastaan. Ihmiskunnan yhden tärkeimmistä asioista tulisi olla ylikansoituksen, nälänhädän ja sotien alkusyiden ratkaiseminen ja muuttoliikkeen pysäyttäminen. Länsimaisten demokratioiden lisäksi elämän ja inhimillisyyden periaatteita noudatetaan joka puolella maailmaa. Ihmisiä kunnioitetaan niin Himba-heimossa Afrikassa, Tiibetissä kuin Iranissakin 119:22.

Elämä ilman inhimillisyyttä tarkoittaa julmuutta ja säälimättömyyttä, mikä ei voi olla minkään ihmisjoukon onnellisuuden perustana. Kaikissa kansoissa, primitiivisissä tai teknologistuneimmissa, on ihmisten kesken sääntöjä ja lakeja, joiden perusteella yhdessä olo on mahdollinen.

Inhimillisyys ilman että elämän perusarvoja kunnioitetaan tasavertaisesti on äärioptimismia, jossa oma elämä luovutetaan pois ilman taistelua. Elämä ei toimi näin. Elämää ei olisi koskaan voinut kehittyä tällä periaateella, ei yhtään kalaa, nisäkästä, kasvia tai lintua olisi muodostunut, ei myöskään ihmistä eikä kansoja. Inhimillisyys on rakennettava elämän arvojen varaan ja elämä on hyvä.

1.4.3 Planeettavaltio

"The only salvation for civilization and the human race lies in the creation of the world government."
– Albert Einstein 120:487

"Imagine there's no countries, It isn't hard to do"
– John Lennon (1940-1980)

Globaalihallintajärjestelmä, "Planeettavaltio" tai "World Government" on vaihtoehto maailmanlopulle sekä homogeeniselle ylikansoitetulle planeetalle. Globaalien lakien ohjaamina kansallisvaltiot, heimot, kansat ja etniset ryhmät elävät aiheuttamatta globaaleja ongelmia. Globaalilaki ei ratkaise lokaaleja ongelmia, niiden ratkaisemisen ja valvomisen hoitavat heimot ja kansat itse, kuten tänä päivänä. Planeettavaltion avulla ihmiskunnan on mahdollista ratkaista ylikansoitus, globaalin kaupan ongelmat sekä estää mahdollinen ydinsota. Näiden ongelmien ratkaiseminen on oleellista, että ihmiskunta voi löytää kestävää kehitystä noudattavan olemassa olon tavan, yhdistäen modernia ja primitiivistä elämää ja luoden näin suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen planeetan, jossa erilaisuutta kunnioitetaan 121.

Albert Einstein taisteli maailmanhallituksen eli "World Government" ajatuksensa puolesta kuolemaansa saakka. Vuonna 1945 perustettu YK ei Einsteinin mukaan ollut riittävän vahva toimija ylläpitämään maailmanrauhaa. Vuosina 1945 - 1953 Yhdysvaltojen Presidenttinä toimineen Trumanin hallitus teki useita suunnitelmia ydinaseiden hallitsemiseksi globaalisti mutta nämä ajatukset eivät saaneet kannatusta Moskovassa. Einstein ei kyennyt ratkaisemaan järkevästi sitä milloin maailmanhallituksella olisi oikeus puuttua valtion tai kansan sisäisiin asioihin. Einstein järkeili niin että maailmanhallitus voisi puuttua sisäisiin asioihin silloin kun vähemmistö sortaisi enemmistöä 120:487-507. Einstein oli osittain oikeassa, mutta oikea vastaus on että maailmanhallitus on perustettava ratkaisemaan vain ja ainoastaan globaaleita ongelmia. Jokainen kansakunta ja heimo ratkaisee omat ongelmansa itse, näin on mahdollista säilyttää monikulttuurinen planeetta jossa maailmanrauhaa ylläpidetään globaalin valtion taholta. Planeetan säilyttämisen elinkelpoisena tulisi olla ihmiskunnan ensisijainen tavoite 24:234-251.

1.4.4 Superrauha

"Ainakin osalle terveitä nuoria ihmisiä on jätettävä mahdollisuus saada koetella Luojan antamia voimia heinäpellolla tai syysmyrskyjen kanssa verkkovadalla järvenselällä tai merellä"
– Pentti Linkola, 1968

Myöhemmin tulevaisuudessa, kun planeettavaltio on muodostettu ja modernit ihmisen surmaamiseen suunnitellut työvälineet ovat ainoastaan planeettavaltion oikeutta valvovien ihmisten käytössä, huomataan, että aseiden kehittäminen, mutta myös olemassa olo on turhaa. Ei ole olemassa vihollista. Massatuhoaseet voidaan hävittää, koska kansallisvaltioiden käytössä on vain primitiivisiä aseita. Ihmiskunnassa ei ole enää välitöntä ydinsodan tai maailmansodan uhkaa. Mahdolliset suuret konfliktit ratkaisee suvereeni voimankäyttö valtion taholta teknologisesti ylivertaisten työvälineiden ja koulutettujen ihmisten avulla.

Kun tämän lisäksi ihmislajin määrä on dramaattisesti, vuosisatojen aikana, laskenut ja sen määrän muutokset ovat hallittuja ja kestävää kehitystä noudattavia, on maailmassa valtava määrä villiä luontoa. Meressä on kalaa, metsissä ja tasangoilla on suuria määriä riistaa ja petoja. Kaikkien planeetan kansalaisten eli etnisten ryhmien elintilat voidaan määrittää ja nämä alueet ovat valtion suojeluksessa ja ihmiset voivat elää rauhassa. Ihmiset voivat tavata toisiaan, tutustua erilaisiin ihmisiin ja halutessaan muodostaa perheitä eri kulttuurien ja ihmisten kesken. Tämä on kestävää kehitystä, kansojen sekoittumista monikulttuurisessa maailmassa. Kehitystä, jota ei ohjaa ylikansoitus tai halpatyövoima.

Valtion takaaman rauhan ja erämaiden lisäksi ihmisellä on vapaus liikkua missä tahansa maailmassa. Erämaassa vallitsee primitiiviset lait, valtion oikeusjärjestelmä ei valvo tai puutu minkään elämänmuodon elämään missään muussa tapauksessa kuin siinä, että ihminen on siirtänyt tai luonut erämaahan jotain sellaista teknologiaa, jota ei ole sallittu. Ihmiset voivat käydä sotaa primitiivisillä aseilla. He voivat elää rauhassa, käydä kauppaa ja elää luonnon ehdoilla. He voivat seikkailla kaikkialla maailmassa ja kamppailla luonnonvoimia, luontoa ja toisiaan vastaan sekä rakastaa toisiaan kaikkialla. Toteuttaa elämää sellaisenaan kuin elämä on.

Totaalinen rauha, eli rauha ilman sotaa, on superrauhan irvikuva, jossa fyysinen väkivalta ja voimankäyttö on kielletty. Rauha, jossa ei ole sotaa, on kestämätön, koska se on elämän vastainen. Ihmiset kärsivät monin tavoin, naiset etsivät sotureita, mutta eivät löydä, miehet etsivät itseään, mutta kohtaavat keinotekoisia esteitä. Superrauhassa ihmiskunnan lähes menetetyt soturifilosofiat ja ritariaatteet heräävät uudestaan eloon 122. Valvotussa rauhassa elävät ihmiset veltostuvat ja kurjistuvat, mutta erämaasta hengissä selvinneet ylpeät ja henkisesti kasvaneet ihmiset, palatessaan valvotun rauhan ihmisten pariin, tuovat mukanaan arvoja, kokemuksia ja näkemyksiä elämästä ja todellisuudesta, ja tämän tiedon ja voiman läsnäolo parantaa henkisesti sairastuneita valvotun rauhan kansalaisia. Superrauhassa suvaitsevaisuus ja tasa-arvo ovat elävien esimerkkien avulla tasapainossa, vain harvat fyysisesti heikommat uskaltavat lähteä todistamaan uskomustaan, että selviytyvät erämaassa yhtä hyvin kuin fyysisesti vahvemmat. Elämää kunniotoitetaan. Rauhassa elävät ihmiset eli planeettavaltion kansalaiset suojelevat itseään. Tämä on superrauha, ihmiskunnan kestävä elämäntapa.

Superrauha perustuu ikivanhaan taolaiseen ajatukseen voimista Jin ja Jan 123. Kaikessa hyvässä on vähän pahaa ja kaikessa pahassa on vähän hyvää. Tämä luo planeetalle tasapainoisen, kestävän sekä onnellisen elämäntavan perustan.

1.5 Loppusanat

Monikulttuurinen planeetta on ihmiskunnan luonnollinen tapa elää, ja tämän tulisi olla kaikkien maapallon ihmisten tavoite. Jokainen maapallon ihminen on oman kansalaisuutensa ja etnisen ryhmänsä lisäksi planeetta Maan kansalainen. Tulevaisuudessa planeettavaltio suojelee pieniä vähemmistökansoja sekä auttaa ahtaasti eläviä kansoja. On rikos elämää vastaan suvaita Eurooppalaisten kansojen hävittäminen maahanmuutolla Afrikasta ja Aasista.

Italialaiset, suurten roomalaisten jälkeläistet, me emme halua menettää teitä tulevaisuudesta. Espanjalaiset ja portugalilaiset, merenkävijöiden jälkeläiset, monikulttuurinen planeetta tarvitsee teitä. Kreikkalaiset, spartalaisten ja suurten filosofien jälkeläiset, emme halua menettää teitä, valitkaa elämä.

Ranskalaiset, saksalaiset, britit, belgialaiset, hollantilaiset, norjalaiset, eestiläiset, latvialaiset, liettualaiset, puolalaiset, serbialaiset, kroatialaiset, romanialaiset, ukrainalaiset, irlantilaiset, moldovalaiset, albanialaiset, maltalaiset, islantilaiset ja kaikki muut eurooppalaiset, monikulttuurinen planeetta ei ole sama ilman teitä! Teidän on selvittävä tulevaisuuteen seuraavien sukupolvien vuoksi. Erilaisuus on rikkaus! Valitkaa elämä. Ranska ranskalaisille! Saksa saksalaisille!

Voimakas Venäjän kansa, suuret ja mahtavat Kiinan ja Intian kansat, nouskaa puolustamaan monikulttuurista planeettaa ja planeetan kattavaa oikeusjärjestelmää. Kaikkien kunnioittama ja rakastama Yhdysvaltojen kansa, kanadalaiset, inkat, perulaiset, kolumbialaiset, argentiinalaiset, brasilialaiset, meksikolaiset sekä kaikki Amerikan mantereen heimot ja kansat- puolustakaa kotimaatanne ja lähtekää muiden nationalistien kanssa rakentamaan monikulttuurista planeettaa ja planeettavaltiota. Osallistukaa Eurooppalaisten nationalistien kanssa Euroopan etnisten ryhmien suojelemiseen äärioptimisteja vastaan.

Soturit Afrikassa, mahtavat iranilaiset, arabialaiset, juutalaiset, pohjois- ja etelä-korealaiset, australialaiset, inuiitit, saamelaiset, himbat, guaranit, kaiowat, tsimanet, siouxit, apachet, cherokeet, muscogeet, seminolet, chickasawit, choctawit, tagalogit, cebuanot, ilocanot, hiligaynot, melanesialaiset, papualaiset, negriitot, micronesialaiset, polynesialaiset, koorit, suomalaiset, murrit, tiwit, tataarit, khantyt, awat, yanomamit, baskit, armenialaiset, avarit, mordovialaiset, kazakit, marit, ossetialaiset, tuvat, aborginaalit, dongria kondhit, enxet, Sierra Nevadan intiaanit, siperian heimot, wichit, pygmit, bushmanit, maasait, Omo-tasangon heimot ja kaikki muut maailman heimot, kansat ja valtiot - monikulttuurinen planeetta on kaikkien planeetta maan kansalaisten etu. Puolustakaa kotimaatanne, heimoanne ja planeetta maata ja osallistukaa kaikkien planeetan etnisten ryhmien puolustamiseen ja suvaitsevaisen sekä tasa-arvoisen globaalin oikeusjärjestelmän kehittämiseen. Osallistukaa Eurooppalaisten nationalistien kanssa Euroopan etnisten ryhmien suojelemiseen äärioptimisteja vastaan.

Ylikansoitus on ratkaistava siellä, missä ylikansoitus tapahtuu. Mitään kansaa ei saa hävittää ylikansoituksen, taloudellisten seikkojen, modernisaation tai minkään syyn takia. Ihmiskunnan arvokkain perintö seuraaville sukupolville on kansojen alkuperäisissä ihmisissä itsessään.

Kaikki Euroopan ihmiset! Maahanmuuttoa on radikaalisti rajoitettava. Kaikki etniset ryhmät jotka ovat tulleet Eurooppaan Euroopan ulkopuolelta on palautettava takaisin kotimaihinsa.

Kaikki ihmiset! Planeetta maan kansalaiset! nouskaa puolustamaan monikulttuurista planeettaa!

Joni Töyrylä

1.6 Lähteet

Alaviitteet:

1

Richard Dawkings, "The Selfish Gene", 1976

2

Charles Darwin, "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", 1859

3

Tim Lewens, "Cultural Evolution", 2013, http://plato.stanford.edu/entries/evolution-cultural/

4

McHenry, H.M, "Human Evolution", 2009

5

One Zoom Tree of Life Explorer, James Rosindell, http://www.onezoom.org/

10

WikiPedia, "List of modern ethnic groups", http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_ethnic_groups

11

National Geographic Society, “The Pelvic Girdle and Fin of Tiktaalik roseae”, PNAS January 21, 2014 vol. 111 no. 3

12

Gary Snider, 2014, Kilpikonnasaari, Suomentanut Aki Räsänen, Basam Books. Englannin kielinen alkuteos "Turtle Island" 1969.

14

The Global Network of Science Academies, 14.6.2012, "IAP Statement on Population and Consumption"

17

Population Research Institute, http://overpopulationisamyth.com/

19

United Nations, 13.6.2013, World population projected to reach 9.6 billion by 2050 – UN report, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165#.Uzvo-6ZHClg

20

Kehitys utvecling, 4.2013:11

21

Government UK, "Reducing hunger and malnutrition in developing countries", 22.3.2013, https://www.gov.uk/government/policies/reducing-hunger-and-malnutrition-in-developing-countries

22

National Geographic, 2014 #5, finnish

24

Vanhanen, "Globaalit Ongelmat", 2008

25

Wilson, "Elämän tulevaisuus", 2002

26

WikiPedia, "Birth Tourism", http://en.wikipedia.org/wiki/Birth_tourism

27

Jokisalo & Simola, 2010, "Kulttuurisia Kohtaamisia", sivu 137

28

Historian lisälehtiä - suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa, Isaksson & Jokisalo, 2005, sivut 42-52

29

Historian lisälehtiä - suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa, Isaksson & Jokisalo, 2005, sivut 295-350

30

Historian lisälehtiä - suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa, Isaksson & Jokisalo, 2005, sivut 350-351

31

The Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr/

32

rt, 14.2.2014, Over 1,000 Syrian refugees granted Russian asylum –official, http://rt.com/politics/russia-syrian-refugees-asylum-631/

35

Journal, "“This will cause problems” – EU warns Switzerland after immigration result", 10.2.2014, http://www.thejournal.ie/switzerland-referendum-immigration-eu-1308641-Feb2014/

36

United Nations, 13.6.2013, World population projected to reach 9.6 billion by 2050 – UN report, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165#.Uzvo-6ZHClg

38

Geohive, Population distribution across continents 1950-2050, http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx

39

Survival, "Tribes and Campaigns", http://www.survivalinternational.org/tribes

40

Money As Debt, Paul Grignon, https://www.youtube.com/watch?v=jqvKjsIxT_8

41

Velkaantunut ihminen (kuunnelma), Anna Tuomiokoski, http://www.kantti.net/artikkeli/2015/05/velkaantunut-ihminen (Velkaantunut Ihminen, Maurizio Lazzarato, 2011)

43

African elephants could be extinct in wild within decades, experts say, Guardian, 24.3.2015, http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/24/african-elephants-could-be-extinct-in-wild-within-decades-say-experts

44

Neljän dollarin päivä, Marketta Horn, 2008

45

Sijoiltaan menneet, kulutuksen häätämä elämä, Kati Pietarinen, 2012, sivu 75

47

Sosiaalifoorumi seminaari, Helsinki, 2015. Intia ja alkuperäiskansat.

48

Akha Heritage Foundation, http://www.akha.org/

49

YouTube, "Welcome To Belgistan – The New Muslim Capital Of Europe", https://www.youtube.com/watch?v=ZDKk15KcqNk

51

Kehitys utvecling, 2.2013

52

Wildlife Documentary, Lions Vs Hyenas, https://www.youtube.com/watch?v=ZHep4Q_sS7Q

53

Hungarian TV, Drugs, Weapons, Gang Wars - France Today, https://www.youtube.com/watch?v=6yzhGtL5NN4#t=32

55

Helsingin Sanomat, 30.3.2014

57

Swedish TV, Islam in Sweden: Abolish Secular Law - No Go Zone, https://www.youtube.com/watch?v=L6XQD0BxxcE

58

PressEurop, 12.8.2013, The problem with Swedish integration, http://www.presseurop.eu/en/content/article/4049791-problem-swedish-integration

60

Sweden, 2012, "Why Multiculturalism is An Epic Fail - BLOCKED in Germany, France, Czech R, Poland, Italy & Israel!", https://www.youtube.com/watch?v=TBZcCAxgdzo

61

dw, 7.9.2013, Sweden opens doors to Syrian refugees, http://www.dw.de/sweden-opens-doors-to-syrian-refugees/a-17072567

62

The signs of life, www.elonmerkki.net, "Last Yoik in Saami Forests?", https://www.youtube.com/watch?v=LKLgP8tnyGo

63

dw, 11.10.2013, "German cities suffer from poor immigrant influx", http://www.dw.de/german-cities-suffer-from-poor-immigrant-influx/a-17145328

64

CNN, 18.10.2010, "Germany's Merkel is right – multiculturalism has failed", http://edition.cnn.com/2010/OPINION/10/18/frum.merkel.multicultural/

65

Life Site, "German Population Plunge “Irreversible,” Federal Stats Office Admits",9.11.2009, https://www.lifesitenews.com/news/german-population-plunge-irreversible-federal-stats-office-admits

66

Sijoiltaan menneet, kulutuksen häätämä elämä, Kati Pietarinen, 2012, sivu 27

68

RT, UK Muslim Immigration Time Bomb Ticking 2013, https://www.youtube.com/watch?v=GEUECcGz0cU

69

CNN, British Muslims want to take over the UK, https://www.youtube.com/watch?v=-mlxMndnlzw

74

"What's the Difference Between Shia and Sunni Muslims?", http://islam.about.com/cs/divisions/f/shia_sunni.htm

79

Gatestone Institute, 11.1.2013, "Democracy is Forbidden in Islam", http://www.gatestoneinstitute.org/3533/jordan-democracy-islam

81

Mtv Oy, 12.3.2014, "Hämeen-Anttila lapsimorsiamista: Perustuu islamin lakiin", http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/hameen-anttila-lapsimorsiamista--perustuu-islamin-lakiin/3098664

83

YouTube, Ex-Muslim: "Islam is a Lie", https://www.youtube.com/watch?v=odTyzaKYYd8

84

YouTube, Inter-ethnic tension rises in France as natives fear to become 'white minority', https://www.youtube.com/watch?v=U_RbM97FJTw

85

RussiaToday, 'Muslims are the problem, not multiculturalism', https://www.youtube.com/watch?v=ipGpAUKJtzI

87

YouTube, One Muslim who is telling the truth, https://www.youtube.com/watch?v=_TqPK5oYZBk

88

CBN, "Donald Trump warns of the Muslim Problem", https://www.youtube.com/watch?v=fWzDAvemJG8

90

Catholic Online, 8.8.2014, ISIS on Christians: 'There is nothing to give them but the sword', http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56339

91

"Islam is wrong path Says Ex-Muslim", https://www.youtube.com/watch?v=mL0gFIXnhiE

93

"11 Year Old Child Bride Speaks Out Before Being Killed", https://www.youtube.com/watch?v=CY4gNBf2n3o

94

Live Leak, 13.1.2013, "1,193 New years eve car torchings in France. 40,000 cars a year get burned but by who?", http://www.liveleak.com/view?i=c7e_1358115294&comments=1

95

Daily Mail, 5.1.2011, "How 100,000 Britons have chosen to become Muslim… and average convert is 27-year-old white woman", http://www.dailymail.co.uk/news/article-1343954/100-000-Islam-converts-living-UK-White-women-keen-embrace-Muslim-faith.html

96

Breit Bart, 9.9.2014, "Ginger Jihadis: Why Redheads are Attracted to Radical Islam", http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/09/09/Ginger-Jihadis-Why-Redheads-are-Attracted-to-Radical-Islam

97

Daily Mail, 6.12.2013, "'Muslim Patrol' jailed for harassing couple holding hands and men drinking in a bid to enforce Sharia law in East London", http://www.dailymail.co.uk/news/article-2519519/Muslim-Patrol-jailed-harassing-couple-holding-hands-men-drinking-bid-enforce-Sharia-law-East-London.html

98

Gatestone Institute, "Islamization in France 2013", 6.1.2014, http://www.gatestoneinstitute.org/4120/islamization-france

101

"Germany must say yes to more immigrants", The Local, 26.11.2013, http://www.thelocal.de/20131126/germany-needs-more-immigration

103

Kehitys utvecling, 2.2013

104

Kehitys utvecling, 3.2013

106

Luontoliiton Susiryhmä, Susikannan elinvoimaisuus, http://www.luontoliitto.fi/susiryhma/susitietoa/susikannan-elinvoimaisuus

107

Will Kymlicka, 1995, "Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights"

111

WikiPedia, "Demographics of the world", http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_world

112

World Population Awareness, "Indigenous, rural, hill and displaced people", http://www.overpopulation.org/indigenous.html

114

Foreign Policy, 28.11.2011, "The FP Top 100 Global Thinkers", http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/11/28/the_fp_top_100_global_thinkers

115

Collier, Paul. "Exodus", University Press 2013.

116

Kehitys utvecling, 4.2013:58

117

CNN, 18.10.2010, "German multiculturalism has 'failed,' Merkel says", http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/17/germany.merkel.multiculturalism/index.html?hpt=T2

118

His Holiness Maharishi Mahesh Yogi, "Maharishi University of Management", 1995, Age of Enlightment Publications

119

Kehitys utvecling, 1.2014

120

Walter Isaacson, 2007, "Einstein - his life and universe"

121

Planet Nation Foundation, http://www.planet-nation-foundation.org

122

Chögyam Trungpa, 1984, "Shambhala - The Sacred path of the warrior"

Tekijä: Joni Töyrylä (info@jonitoyryla.eu)

Created: 2015-10-28 Wed 12:20

Emacs 24.3.1 (Org mode 8.2.4)

Validate